ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
 2. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 3. In geval de door Groenpalet bv geleverde of geplaatste goederen gebreken zouden vertonen, kan de klant uitsluitend aanspraak maken op een vervanging of herstelling van het geleverde of geplaatste en nooit op enige vorm van schadevergoeding mits de klant aantoont deze algemene voorwaarden te hebben nageleefd.
 4. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de uitgevoerde werken en de geleverde materialen moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de beëindiging van de werkzaamheden of de levering van de materialen. Na het verstrijken van deze termijn is elke klacht onontvankelijk.
 5. Een protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.
 6. Eender welke klacht over de uitvoering van de overeenkomst door Groenpalet bv en/of factuur geeft de klant niet het recht om zijn betaling op te schorten of over te gaan tot enige schuldvergelijking.
 7. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn wordt het verschuldigde bedrag automatisch en van rechtswege, en dit zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, verhoogd met 10% per jaar als verwijlintrest en een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van 200 € (excl. 21 %btw). Alle bijkomende kosten die gemaakt worden voor het innen van laattijdig betaalde facturen, vallen ten laste van de klant (o.a. deurwaarder, incasso, aangetekende zendingen, …).
 8. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d.. De aannemer behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant.
 9. Bij niet-betaling behoudt de aannemer zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
 10. Er worden geen plantgaranties gegeven door Groenpalet bv op hergroei van het plantmateriaal.
 11. Groenpalet bv wordt ontheven van de aangegane verbintenis tot het leveren van bestelde planten wanneer bij overmacht (oogstmislukking, droogte, …) aan de levering niet kan voldaan worden. 
 12. De door Groenpalet bv opgegeven leveringstermijnen en/of uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief en niet bindend, gezien zij afhangen van weersomstandigheden of andere gevallen van heirkracht.
 13. Elke wijziging in een overeenkomst moet schriftelijk gebeuren. Dergelijke wijzigingen houden voor Groenpalet bv het recht in om eenzijdig prijswijzigingen door te voeren en aan te rekenen aan de klant die hiermee akkoord gaat. De klant blijft steeds gehouden tot vergoeding van alle tot dan gemaakte kosten en geleverde prestaties door Groenpalet bv.
 14. Belgisch recht is van toepassing op alle met Groenpalet bv gesloten overeenkomsten. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Oudenaarde bevoegd.
 15. Groenpalet bv houdt zich het recht voor om elke aankoop, bestelling of levering te weigeren of te annuleren in geval van:
 • 15.1 Een bestaand geschil met de klant.
 • 15.2 Een gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een vorige bestelling.
 • 15.3 Misbruik door de klant van een aanbieding of promotie.
 • 15.4 Misbruik door de klant van een technische en/of menselijke fout.